О нама

Економски послови


Дјелокруг рада организационе јединице Економско-финансијски послови је:

 • Провођење утврђене економско-финансијске политике.
 • Израда финансијског плана и плана инвестиција.
 • Израда сета образаца по методологији ДЕРК-а за подношење Захтјева за тарифу.
 • Израда мјесечних, полугодишњих и годишњих извјештаја и анализа пословања и извршења планова.
 • Рјешавање бројних финансијских питања везаних за ИТЦ, аукционе и друге процесе.
 • Вођење пословних књига и других помоћних евиденција утврђених Законом о рачуноводству, Правилником о рачуноводственим политикама, Међународним рачуноводственим стандардима и другим важећим актима.
 • Праћење и примјена домаћих прописа и међународних рачуноводствених стандарда (МРС) као и други послови из области рачуноводства и финансијског пословања у које спада и контрола исправности, тачности и законитости књиговодствених исправа.
 • Састављање ПДВ пријава са одговарајућим обрачунима те попуњавање образаца за порез по одбитку.
 • Вођење домаћег и девизног платног промета.
 • Обрачун плата и других примања запослених те израда законом прописаних евиденција везаних за порезе и доприносе на њихова лична примања.
 • Комплетно благајничко пословање.
 • Праћење и евидентирање сталних средства и ситног инвентара те утврђивање њиховог вијека трајања.