Легислатива

Легислатива ЕУ


Успостава Енергетске заједнице
Уговор о успостави Енергетске заједнице .pdf
Acquis o електричној енергији
Уредба Комисије (ЕУ) 2016/1447 од 26. августа 2016. о успостављању мрежних правила за захтјеве за прикључивање на мрежу система за пренос истосмјерном струјом високог напона и истосмјерно прикључених модула електроенергетског парка .pdf
Уредба Комисије (ЕУ) 2016/1388 од 17. августа 2016. о успостављању мрежних правила за прикључак купца .pdf
Уредба Комисије (ЕУ) 2016/631 од 14. априла 2016. о успостављању мрежних правила за захтјеве за прикључивање произвођача електричне енергије на мрежу .pdf
Уредба Комисије (ЕУ) бр. 543/2013 од 14. јуна 2013. о достави и објави података на тржиштима електричне енергије и о измјени Прилога и Уредбе (ЕЗ) бр. 714/2009 Европског парламента и Вијећа .pdf
Уредба (ЕУ) бр. 1227/2011 Европског парламента и Вијећа од 25. октобра 2011. о цјеловитости и транспарентности велепродајног тржишта енергије .pdf
Уредба Комисије (ЕУ) бр. 838/2010/ЕУ од 23. септембра 2010. о утврђивању смјерница које се односе на механизам накнаде између оператора преносних система и заједнички регулаторни приступ наплати преноса .pdf
Директива 2009/72/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 13. јула 2009. о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и стављању ван снаге Директиве 2003/54/ЕZ .pdf
Уредба (ЕЗ) бр. 714/2009 Европског парламента и Вијећа од 13. јула 2009. о увјетима за приступ мрежи за прекограничну размјену електричне енергије и стављању ван снаге Уредбе (ЕЗ) бр. 1228/2003 .pdf
Acquis о обновљивим изворима
Директива 2009/28/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 23. априла 2009. о промоцији кориштења енергије из обновљивих извора те о измјени и каснијем стављању ван снаге директивâ 2001/77/ЕЗ и 2003/30/ЕЗ .pdf
Acquis о енергетској ефикасности
Уредба (ЕУ) бр. 2017/1369 Европског парламента и Вијећа од 4. јула 2017. о утврђивању оквира за означавање енергетске ефикасности и стављању ван снаге Директиве 2010/30/ЕУ .pdf
Директива 2012/27/ЕУ Европског парламента и Вијећа од 25. октобра 2012. о енергетској ефикасности, измјени директива 2009/125/ЕЗ и 2010/30/ЕУ и стављању ван снаге директива 2004/8/ЕЗ и 2006/32/ЕЗ .pdf
Директива 2010/31/ЕУ Европског парламента и Вијећа од 19. маја 2010. о енергетској ефикасности зграда .pdf
Остале директиве
Директива 2005/89/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 18. јануара 2006. о мјерама заштите сигурности снабдијевања електричном енергијом и улагања у инфраструктуру .pdf
Директива Вијећа Европске заједнице 85/337/EEC од 27.06.1985. о оцјени утицаја јавних и приватних пројеката на околину, са амандманима .pdf
Директива 2001/80/EC Европског парламента и Вијећа од 23.10. 2001. о ограничењу емисије загађивача ваздуха из великих термоелектрана (≥ 50MW) .pdf
Члан 4(2) Директиве Вијећа Европске заједнице 79/409/EEC од 02.04.1979 о заштити птица .pdf
Директива 2001/77/EC Европског парламента и Вијећа од 27.09. 2001. о промоцији електричне енергије произведене коришћењем обновљивих извора на унутрашњем тржишту .pdf
Директива 2003/30/EC Европског парламента и Вијећа од 8.05.2003. о промоцији коришћења био-горива или других обновљибих горива у транспорту .pdf