Legislativa

Legislativa EU


Uspostava Energetske zajednice
Ugovor o uspostavi Energetske zajednice .pdf
Acquis o električnoj energiji
Uredba Komisije (EU) 2016/1447 оd 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka .pdf
Uredba Komisije (EU) 2016/1388 оd 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca .pdf
Uredba Komisije (EU) 2016/631 оd 14. travanja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu .pdf
Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga i Uredbe (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća .pdf
Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije .pdf
Uredba Komisije (EU) br. 838/2010/EU od 23. rujna 2010. o utvrđivanju smjernica koje se odnose na mehanizam naknade između operatora prijenosnih sustava i zajednički regulatorni pristup naplati prijenosa .pdf
Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i stavljanju van snage Direktive 2003/54/EZ .pdf
Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003 .pdf
Acquis o obnovljivim izvorima
Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promociji korištenja energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju van snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ .pdf
Acquis o energetskoj efikasnosti
Uredba (EU) br. 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označavanje energetske efikasnosti i stavljanju van snage Direktive 2010/30/EU .pdf
Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj efikasnosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju van snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ .pdf
Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2010. o energetskoj efikasnosti zgrada .pdf
Ostale direktive
Direktiva 2005/89/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o mjerama zaštite sigurnosti snabdijevanja električnom energijom i ulaganja u infrastrukturu .pdf
Direktiva Vijeća Europske zajednice 85/337/EEC od 27.06.1985. o ocjeni uticaja javnih i privatnih projekata na okoliš, sa amandmanima .pdf
Direktiva 2001/80/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 23.10. 2001. o ograničenju emisije zagađivača zraka iz velikih termoelektrana (≥ 50MW); implementacija do 31.12.2017. .pdf
Član 4(2) Direktive Vijeća Europske zajednice 79/409/EEC od 02.04.1979 o zaštiti ptica; implementacija – stupanjem na snagu .pdf
Direktiva 2001/77/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27.09. 2001. o promociji električne energije proizvedene korištenjem obnovljivih izvora na unutrašnjem tržištu .pdf
Direktiva 2003/30/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 8.05.2003. o promociji korištenja bio-goriva ili drugih obnovljivih goriva u transportu .pdf