O nama

Organi upravljanja


Upravni odbor

NOSBiH ima Upravni odbor, sastavljen od 7 članova. Članove Upravnog odbora imenuju entiteti, a predlažu Vlada Federacije BiH, odnosno, Vlada Republike Srpske, dok Vijeće ministara predložene kandidate glasanjem odobrava ili odbija.

Uprava

Upravu od tri člana koju imenuje Upravni odbor čine generalni direktor i dva člana koja generalnom direktoru pomažu u radu.