O nama

Strateško planiranje i razvoj


Djelokrug rada i aktivnosti organizacione jedinice Strateško planiranje i razvoj su:

 • Utvrđivanje poslovne strategije NOSBiH-a.
 • Priprema i izrada Indikativnog plana razvoja proizvodnje.
 • Osiguranje strateškog inputa za Poslovni plan NOSBiH-a.
 • Suradnja s korisnicima sustava i sudionicima na tržištu, DERK-om, te međunarodnim organizacijama u vezi s pitanjima razvoja tržišta i sustava.
 • Procjena opcija i planova restruktuiranja elektroenergetskog sektora u BiH, te analiza njihove implikacije na NOSBiH.
 • Analiza opcija razvoja elektroenergetskog tržišta u BiH i njihovih implikacija na NOSBiH.
 • Analiza opcija i planova za regionalno tržište u jugoistočnoj Europi, te njihovih implikacija na NOSBiH.
 • Procjena opcija za detaljan razvoj mehanizma balansnog tržišta u BiH i drugih komercijalnih aranžmana kojima upravlja NOSBiH.
 • Revidiranje Elaborata o priključku i Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.
 • Razvijanje tehničkih pravila i drugih tehničkih kodeksa, te sporazuma neophodnih za funkcioniranje balansnih aranžmana i ostalih nadležnosti NOSBiH-a.
 • Pregled primjene ovih pravila i kodeksa i, po potrebi, predlaganje izmjena.