Tržište

Dokumenti


Dokumenti tržišta
Tržišna pravila .pdf
Procedure za razmjenu podataka između NOSBiH i ODS .pdf
Upute za dostavljanje dnevnih rasporeda (Travanj 2022.) .pdf
Instrukcija za implementaciju privremenog modela pristupa „Virtualne elektrane“ tržištu električne energije u BiH (Studeni 2022.) .pdf
Odluka o izmjeni Instrukcije za implementaciju privremenog modela pristupa „Virtualne elektrane“ tržištu električne energije u BiH .pdf
Instrukcija za implementaciju privremenog modela pristupa „Virtualne elektrane“ tržištu električne energije u BiH (Prosinac 2022.) .pdf
Odluka o izmjeni Instrukcije za implementaciju privremenog modela pristupa „Virtualne elektrane“ tržištu električne energije u BiH (Prosinac 2022.) .pdf
Odluka o izmjeni Instrukcije za implementaciju privremenog modela pristupa „Virtualne elektrane“ tržištu električne energije u BiH (Studeni 2023.) .pdf
Odluka o privremenom modelu kojim se omogućuje nediskriminirajući i slobodan pristup jedinstvenom tržištu električne energije u BiH elektranama priključenim na distributivnu mrežu .pdf
Pravila za obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti .pdf
Izdavanje EIC oznaka
EIC oznake .pdf
Lista dodjeljenih EIC kodova od NOS BiH-a .pdf
Lista svih EIC kodova .zip
Zahtjev za dodjelu EIC koda .pdf .doc
Pomoćne usluge
Procedure za pomoćne usluge .pdf
Procedura za regulirani postupak nabave energije za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži .pdf
Zahtjev za registriranje objekata za pružanje pomoćnih usluga .pdf .doc
Pravilnik o radu dnevnog tržišta balansne energije .pdf
Registar objekata za pružanje pomoćnih usluga .pdf
Ugovor o pružanju pomoćnih usluga .pdf .doc
Balansno tržište
Ugovor o balansnoj odgovornosti .pdf .doc
Tačke primopredaje .pdf .doc
Zahtjev za registriranje sudionika na tržištu .pdf .doc
Zahtjev za registriranje balansno odgovorne strane .pdf .doc
Zahtjev za pristup Balansnoj grupi (BG obrazac) .pdf .doc
Registri
Registar tržišnih sudionika .pdf
Registar balansno odgovornih strana .pdf
Registar balansno odgovornih strana sa “Virtuаlnom Elektranom” .pdf
Registar objekata za pružanje pomoćnih usluga .pdf