Tržište

Balansno tržište


Sukladno Zakonu o osnivanju Neovisnog operatora sustava u BiH, NOSBiH je zadužen za upravljanje balansnim tržištem u BiH. Balansno tržište je centralno tržište za nabavu i prodaju električne energije kojim rukovodi NOSBiH u svrhu održavanja kontinuiranog balansa snabdijevanja i potražnje u realnom vremenu, kao i dodatni mehanizmi koje provodi NOSBiH u svrhu osiguravanja snabdijevanja sustavnim uslugama.

Karakteristika balansnog tržišta je da jedan od učesnika u kupoprodajnoj transkaciji uvijek mora biti operator prijenosnog sustava. Učešće na balansnom tržištu uređuje se ugovorom koji NOSBiH zaključuje sa sudionikom na tržištu električne energije, sukladno sa Tržišnim pravilima.

Aktivnosti na balansnom tržištu (dostavljanje ponuda, aktivacija i obračun) obavljaju se putem Balancing platforme, a definirane su dokumentima Procedure za pomoćne usluge i Pravilnik o radu dnevnog tržišta balansne energije.