Tržište

Pomoćne usluge


Pomoćne usluge su usluge koje NOSBiH nabavlja od pružalaca pomoćnih usluga (u daljem tekstu PPU) u svrhu očuvanja sigurnog i pouzdanog rada elektroenergetskog sustava BiH, te kontinuiranog i kvalitetnog snabdijevanja potrošača električnom energijom.

Vrste i tehničke karakteristike pomoćnih usluga, tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati resursi koji pružaju pomoćne usluge definisani su u Mrežnom kodeksu, dok su potrebni nivo usluga, nabava, nominovanje, angažovanje, kao i komercijalni odnosi između PPU i NOSBiH-a definisani u pratećim dokumentima Tržišnih pravila: Procedure za pomoćne usluge i Pravilnik o radu dnevnog tržišta balansne energije.