Tržište

Balansno tržište


U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema u BiH, NOSBiH je zadužen za upravljanje balansnim tržištem u BiH. Balansno tržište je centralno tržište za nabavku i prodaju električne energije kojim rukovodi NOSBiH u svrhu održavanja kontinuiranog balansa snabdijevanja i potražnje u realnom vremenu, kao i dodatni mehanizmi koje provodi NOSBiH u svrhu osiguravanja snabdijevanja sistemskim uslugama.

Karakteristika balansnog tržišta je da jedan od učesnika u kupoprodajnoj transkaciji uvijek mora biti operator prenosnog sistema. Učešće na balansnom tržištu uređuje se ugovorom koji NOSBiH zaključuje sa učesnikom na tržištu električne energije, u skladu sa Tržišnim pravilima.

Aktivnosti na balansnom tržištu (dostavljanje ponuda, aktivacija i obračun) obavljaju se putem Balancing platforme, a definisane su dokumentima Procedure za pomoćne usluge i Pravilnik o radu dnevnog tržišta balansne energije.