Dokumenti

Javne nabavke


Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) je ugovorni organ u skladu sa članom 4. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22) koji provodi postupke javnih nabavki u skladu sa navedenim Zakonom. NOSBiH se vodi načelima transparentnosti, jednakosti i nediskriminacije, pravične i aktivne konkurencije s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

U skladu sa Zakonom, a vodeći se pomenutim načelima, NOSBiH na svojoj web stranici objavljuje sljedeće sadržaje u vezi javnih nabavki:

  • Godišnji plan javnih nabavki
  • Objave javnih nabavki
  • Odluke o javnim nabavkama
  • Javni pozivi