Legislativa

Legislativa BiH


Zakoni BiH
Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH (07/02) .pdf
Zakon o izmjenama Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH (13/03) .pdf
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH (76/09) .pdf
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH (1/11) .pdf
Zakon o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u BiH (35/04) .pdf
Zakon o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH (35/04) .pdf
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH (76/09) .pdf
Zakoni Federacija Bosne i Hercegovine
Zakon o električnoj energiji (66/13) .pdf
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (94/15) .pdf
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji (54/19) .pdf
Zakoni Republika Srpska
Zakon o električnoj energiji Republike Srpske (68/20) .pdf
Zakon o električnoj energiji Republike Srpske (8/08) – prečišćen tekst .pdf
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (34/09) .pdf
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (92/09) .pdf
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (01/11) .pdf
Pravila i propisi NOSBiH
Statut .pdf
Odluka o promjeni Statuta .pdf
Pravilnik o radu .pdf
Etički kodeks .pdf
Odluka o izdavanju licence za djelatnost Nezavisnog operatora sistema .pdf
Uvjeti za korištenje licence za obavljanje djelatnosti Nezavisnog operatora sistema .pdf
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta NOSBiH-a .pdf
Mrežni kodeks .pdf
Tržišna pravila .pdf