Dokumenti

Legislativa


Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini je osnovan u skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini.
Pravni okvir za obavljanje djelatnosti Nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini uspostavljen je zakonima na nivou Bosne i Hercegovine. Pored navedenog pravnog okvira NOSBiH na svojoj web stranici predstavlja i zakone entiteta u Bosni i Hercegovini, Ugovor o uspostavi Energetske zajednice, kao i EU Acquis, odnosno pravni okvir Energetske zajednice.