O nama

Korporativni poslovi


Opis poslova Službe za korporativne poslove:

  • Praćenje zakona i propisa o zapošljavanju i najbolje prakse ljudskih resursa.
  • Vođenje tačne i ažurne evidencije o zaposlenima.
  • Administrativna podrška funkcioniranju NOSBiH-a.
  • Osiguranje potrebnih informacija o zaposlenicima za relevantne institucije.
  • Korenspondencija i komunikacija s relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama u vezi s pitanjima koja se ne odnose na operativni dio.
  • Izrada i ažuriranje materijala za javnost, uključujući web stranicu NOSBiH-a.
  • Osiguranje prostorija, opreme i usluga koje su NOSBiH-u neophodne za ispunjavanje njegovih funkcija.
  • Sudjelovanje u postupcima nabavke, u suradnji sa Službom za pravne i regulatorne poslove.