O nama

Korporativni poslovi


Opis poslova Službe za korporatiovne poslove:

  • Praćenje zakona i propisa o zapošljavanju i najbolje prakse ljudskih resursa.
  • Vođenje tačne i ažurne evidencije o zaposlenima.
  • Administrativna podrška funkcionisanju NOSBiH-a.
  • Obezbjeđivanje potrebnih informacija o zaposlenima za relevantne institucije.
  • Korenspondencija i komunikacija sa relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na operativni dio.
  • Izrada i ažuriranje materijala za javnost, uključujući web stranicu NOSBiH-a.
  • Obezbjeđivanje prostorija, opreme i usluga koje su NOSBiH-u neophodne za ispunjavanje njegovih funkcija.
  • Učestvovanje u postupcima nabavke, u saradnji sa Službom za pravne i regulatorne poslove.