O nama

Upravljanje sistemom u realnom vremenu


Djelokrug rada i aktivnosti organizacijske jedinice Upravljanje sistemom u realnom vremenu su:

 • Vođenje i upravljanje EE sistemom BiH.
 • Unutardnevne izmjene i dopune dnevnog rasporeda.
 • Dodjela prekograničnih ATC-a.
 • Razmjena podataka u toku realizacije dnevnog rasporeda (dnevni izvještaji).
 • Planirana i neplanirana isključenja i radovi.
 • Angažovanje pomoćnih usluga (sekundarne i tercijarne regulacije).
 • Stavljanje u pogon elemenata prijenosne mreže i/ili proizvodnih jedinica nakon ispada.
 • Sanacija parcijalnih raspada i totalnih raspada EE sistema.
 • Praćenje stanja sistema unutar ENTSO-E, kao i slanje informacija i poruka o stanju EE sistema BiH putem EAS-a.

Nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka EES BiH obavlja se putem SCADA/EMS sistema i ostalih softverskih paketa:

 • SCALAR sistem za automatsku lokalizaciju atmosferskih pražnjenja.
 • EAS sistem za razmjenu informacija o trenutnom stanju Sistema između članova ENTSO-e grupe.
 • WAMS sistem omogućava monitoring stabilnosti rada prijenosnog sistema.
 • Balancing Client omogućava unos i aktivaciju ponuda sekundarne i tercijarne regulacije (aktivacija balansne energije).
 • ESS sistem za izradu, dostavljanje i razmjenu dnevnih rasporeda.