O nama

Tržišne operacije


Djelatnosti koje se obavljaju unutar organizacijske jedinice Služba za tržišne operacije:

 • Registracija tržišnih učesnika i balansno odgovornih strana (BOS).
 • Dodjeljivane EIC kodova tržišnim učesnicima.
 • Registracija tržišnih učesnika za učešće na aukcijama za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta.
 • Usaglašavanje obračunatih neželjenih odstupanja regulacionog područja BiH i kompenzacionih programa sa koordinatorom bloka.
 • Obračun debalansa balansno odgovornih strana (BOS) i raspodjela kompenzacija na BOS-ove.
 • Obračun pomoćnih usluga.
 • Izrada izvještaja o unutrašnjoj i prekograničnoj trgovini.
 • Izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja o tokovima na prijenosnoj mreži.
 • Izrada izvještaja o veličinama energije i vršnih opterećenja za kompanije koje preuzimaju električnu energiju sa prijenosne mreže.
 • Izrada finansijskog izvještaja sa obavezama za svakog tržišnog učesnika koji je učestvovao na aukcijama za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta koje je organizovao NOSBiH.

U Službi za tržišne operacije se svakodnevno obavljaju i slijedeće aktivnosti:

 • Usaglašavanje i razmjena podataka na međudržavnim dalekovodima sa susjednim operatorima sistema.
 • Izrada dnevniih izvještaja o ostvarenoj proizvodnji, razmjeni i potrošnji.
 • Obračun debalansa BOS-ova.
 • Izrada izvještaja o pomoćnim uslugama.

Služba za tržišne operacije je zadužena i za vođenje, objavljivanje, te ažuriranje slijedećih registara:

 • Registar tržišnih učesnika i BOS-ova.
 • Registar tržišnih učesnika koji imaju pravo učešća na dodjelama prekograničnih prijenosniih kapaciteta koje su u nadležnosti NOSBiH-a.

U okviru Službe za tržišne operacije se nalazi Obračunska baza podataka, sistem za daljinsko očitanje brojila (AMR sistem) i aplikacija za dostavljanje ugovora (Contract Notifications).