O nama

Operativno planiranje


Aktivnosti koje se obavljaju u sklopu organizacione jedinice Služba operativnog planiranja:

 • Izrada godišnjih, mjesečnih i sedmičnih planova zastoja elemenata elektroenergetskog sistema BiH;
 • Usaglašavanje zastoja elemenata elektroenergetskog sistema SHB bloka i SEE regije;
 • Izrada Bilansa električne energije na mreži prijenosa;
 • Proračun opsega sekundarne i tercijarne regulacije za potrebe EES BiH, kao i proračun raspodjele nedostajućih kapaciteta sekundarne i tercijarne rezerve na mjesečnom nivou;
 • Razmjena informacija na nivou ENTSO-e putem OPC Tool platforme kao i razmjena podataka o planiranim isključenjima sa sigurnosnim koordinacijskim centrom i drugim TSO-vima na području SEE regije putem sedmičnih telekonferencija;
 • Analize s ciljem optimizacije rada EES-a, kao što su kratkoročne analize rada EES-a u cilju povećanja sigurnosti i osiguranja potrebnih uslova, analize poremećaja u radu sistema (visoki naponi, preopterećenja dalekovoda, itd.) i davanje potrebnih rješenja;
 • U koordinaciji sa drugim operatorima sistema i regionalnim centrima za koordinaciju sigurnosti učestvuje u izradi modela regionalne mreže;
 • Proračun kritičnih elemenata mreže;
 • Proračun prekograničnih (NTC) prijenosnih kapaciteta;
 • Pripremanje podatkaka za SEE CAO potrebnih za organizovanje godišnjih, mjesečnih i dnevnih aukcija za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granicama BiH sa Crnom Gorom i Hrvatskom;
 • Organizovanje dnevnih aukcija za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granici BiH i Srbije;
 • Upravljanje procesom nominacije dnevnih rasporeda učesnika na tržištu i usaglašavanje prekograničnih planova razmjene;
 • Nominovane prekogranične planove razmjena provjerava i usaglašava sa susjednim operatorima sistema te s koordinatorom bloka, a zatim izrađuje zbirni dnevni raspored za kontrolno područje NOSBiH-a;
 • Kroz proces nominacije dnevnih rasporeda prikuplja podatke o prognoziranoj potrošnji, podatke iz planova proizvodnje, planirane programe razmjena učesnika na tržištu unutar kontrolnog područja NOSBiH-a i planove prekograničnih razmjena;
 • Prikupljanje podataka o raspoloživosti proizvodnih jedinica u kontrolnom području NOSBiH, sedmičnih planova proizvodnje i prognoze potrošnje na osnovu čega se izrađuju sedmični modeli kratkoročne adekvatnosti;
 • Izrada modela za proračun zagušenja, za sedmicu unaprijed, dva dana unaprijed i dan unaprijed;
 • Proračun slobodnih prekograničnih prijenosnih kapaciteta za unutardnevnu dodjelu;
 • Upravljanje procesom nominacije ponuda za pružanje pomoćnih usluga u vremenskom okviru D-1. U sklopu kojeg se provjerava ispravnost nominovanih ponuda za pružanje pomoćnih usluga;
 • Izrada MOL liste balansnih usluga za dan unaprijed;
 • Razmjena MOL liste ponuda balansnih usluga unutar SHB bloka za dan unaprijed;