O nama

Pravni poslovi


Djelokrug organizacione jedinice Pravni poslovi i radni odnosi:

 • Ustanovljavanje i dopunjavanje pravnog okvira NOSBiH-a.
 • Praćenje zakonskih i regulatornih propisa u cilju usklađivanja pravnog okvira NOSBiH-a sa tim propisima.
 • Pregled svih zakonskih i podzakonskih akata koji imaju uticaja na aktivnosti NOSBiH-a.
 • Analiziranje pravnih propisa vezanih za djelovanje NOSBiH-a.
 • Pregled razvoja međunarodnih propisa u oblasti regulacije električne energije.
 • Priprema i praćenje općih akata NOSBiH-a.
 • Pripremanje zahtjeva za registraciju NOSBiH-a i njegove izmjene.
 • Pripremanje zahtjeva za izdavanje licence za djelatnost NOSBiH-a.
 • Pripremanje zahtjeva za odobrenje tarife NOSBiH-a.
 • Pripremanje različitih izvještaja koje NOSBiH dostavlja u skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini.
 • Učestvovanje u postupku javnih nabavki u saradnji sa Službom za ljudske resurse i administraciju.
 • Pripremanje različitih ugovora.
 • Saradnja sa regulatorima, učesnicima na tržištu, institucijama i organima vlasti u BiH oko pitanja pravne naravi koja se odnose na djelatnost NOSBiH-a te davanje pravnih mišljenja.
 • Učestvovanje u eventualnim sporovima pred sudskim, upravnim i drugim organima u koje je uključen NOSBiH.