O nama

Operativno planiranje


Djelatnosti koje se obavljaju u sklopu organizacijske jedinice Služba operativnog planiranja:

 • Izrada godišnjih, mjesečnih i tjednih planova zastoja elemenata elektroenergetskog sustava BiH;
 • Usuglašavanje zastoja elemenata elektroenergetskog sustava SHB bloka i SEE regije;
 • Izrada Bilance električne energije na mreži prijenosa;
 • Proračun opsega sekundarne i tercijarne regulacije za potrebe EES BiH , kao i proračun raspodjele nedostajućih kapaciteta sekundarne i tercijarne rezerve na mjesečnom nivou;
 • Razmjena informacija na nivou ENTSO-e putem OPC Tool platforme kao i razmjena podataka o planiranim isključenjima sa sigurnosnim koordinacijskim centrom i drugim TSO-vima na području SEE regije putem tjednih telekonferencija;
 • Analize s ciljem optimizacije rada EES-a, kao što su kratkoročne analize rada EES-a u cilju povećanja sigurnosti i osiguranja potrebnih uvjeta, analize poremećaja u radu sustava (visoki naponi, preopterećenja dalekovoda, itd.) i davanje potrebnih rješenja;
 • U koordinaciji sa drugim operatorima sustava i regionalnim centrima za koordinaciju sigurnosti sudjeluje u izradi modela regionalne mreže;
 • Proračun kritičnih elemenata mreže;
 • Proračun prekograničnih (NTC) prijenosnih kapaciteta;
 • Pripremanje podatkaka za SEE CAO potrebnih za organiziranje godišnjih, mjesečnih i dnevnih aukcija za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granicama BiH sa Crnom Gorom i Hrvatskom;
 • Organiziranje dnevnih aukcija za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granici BiH i Srbije;
 • Upravljanje procesom nominiranja dnevnih rasporeda sudionika na tržištu i usuglašavanje prekograničnih planova razmjene;
 • Nominirane prekogranične planove razmjena provjerava i usuglašava sa susjednim operatorima sustava te s koordinatorom bloka, a zatim izrađuje zbirni dnevni raspored za kontrolno područje NOSBiH-a;
 • Kroz process nominacije dnevnih rasporeda prikuplja podatke o prognoziranoj potrošnji, podatke iz planova proizvodnje, planirane programe razmjena sudionika na tržištu unutar kontrolnog područja NOSBiH-a i planove prekograničnih razmjena;
 • Prikupljanje podataka o raspoloživosti proizvodnih jedinica u kontrolnom području NOSBiH, tjednih planova proizvodnje i prognoze potrošnje na temelju čega se izrađuju tjedni modeli kratkoročne adekvatnosti;
 • Izrada modela za proračun zagušenja, za tjedan unaprijed, dva dana unaprijed i dan unaprijed;
 • Proračun slobodnih prekograničnih prijenosnih kapaciteta za unutardnevnu dodjelu;
 • Upravljanje procesom nominiranja ponuda za pružanje pomoćnih usluga u vremenskom okviru D-1. U sklopu kojeg se provjerava se ispravnost nominiranih ponuda za pružanje pomoćnih usluga;
 • Izrada MOL liste balansnih usluga za dan unaprijed;
 • Razmjena MOL liste ponuda balansnih usluga unutar SHB bloka za dan unaprijed;