Obavještenje

Datum: 17. jun. 2022. - Obavještenja


Donijeta Odluka o izmjeni i dopuni Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH

Na osnovu članka 1. stavak 2. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 07/02, 13/03, 76/09 i 1/11), članka 2., stavak 1., 7., tačka 7 i 33., stavak 1., tačka j) Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ br. 35/04), članka 8., 12., 13., 17., 19., 20-25., i 53. Tržišnih pravila, tačke 3.7. Uslova za korištenje licence za aktivnosti Nezavisnog operatora sistema broj: 05-28-12-17-20/19, kao i Odluke o privremenom modelu kojim se omogućuje nediskriminatoran i slobodan pristup jedinstvenom tržištu električne energije u BiH elektranama priključenim na distributivnu mrežu broj: 01-478-3/22 od 29.04.2022. godine, generalni direktor je donio Odluku o izmjeni i dopuni Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH.

Odluku možete preuzeti na linku, a nova verzija same Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH se nalazi na stranici Tržište->Dokumenti