ЛЕГИСЛАТИВА ЕУ

Директива 2003/54/ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 26.06.2003. о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије
(Преузмите документ)


Директива 2003/55/ЕЦ Европског парламента и Вијећа од 26.06.2003. о заједничким правилима унутарњег тржишта природног гаса 
(Преузмите документ)


Пропис 1228/2003/ЕЦ Европског парламента и Вијећа од 26.06.2003. о условима приступа мрежи за прекограничну трговину електричне енергије
(Преузмите документ)


Анекс 1228/2003/EC
(Преузмите документ)


Директива Вијећа Европске заједнице 85/337/ЕЕC од 27.06.1985. о оцјени утицаја јавних и приватних пројеката на околину, са амандманима
(Преузмите документ на енглеском језику)


Директива 2001/80/ЕC Европског парламента и Вијећа од 23.10. 2001. о ограничењу емисије загађивача ваздуха из великих термоелектрана  (≥ 50МW); имплементација до 31.12.2017. 
(Преузмите документ на енглеском језику)


Члан 4(2) Директиве Вијећа Европске заједнице 79/409/ЕЕC од 02.04.1979 о заштити птица; имплементација - ступањем на снагу
(Преузмите документ на енглеском језику)


Директива 2001/77/ЕC Европског парламента и Вијећа од 27.09. 2001. о промоцији електричне енергије произведене кориштењем обновљивих извора на унутрашњем тржишту
(Преузмите документ)


Директива 2003/30/ЕC Европског парламента и Вијећа од 8.05.2003. о промоцији кориштења био-горива или других обновљивих горива у транспорту 
(Преузмите документ на енглеском језику)


Уговор о успостављању Енергетске заједнице
(Преузмите документ)