ORGANIZACIJA

Organizacijska shema NOSBiH-a je prikazana na slici: