TRŽIŠNA PRAVILA

Sukladno Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u BiH, Zakonu o utemeljenju Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u BiH, te Licenci Neovisnog operatora sustava u BiH, NOS BiH je obvezan predložiti Tržišna pravila DERK-u koji ih odobrava. Tržišna pravila trebaju omogućiti tranziciju od trenutnih procesa i tehničke opremljenosti svih učesnika na tržištu ka razvijenijem tržišnom dizajnu, a u skladu sa tehničkim mogućnostima učesnika na tržištu.
(Preuzmite dokument)