TESTOVI USKLAĐENOSTI

Na osnovu članaka 13. i 33. j) Zakona o osnivanju Neovisnog operatora za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 35/04), članka 25. Statuta Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini te u skladu sa ENTSO-E pravilima i preporukama, generalni direktor Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini, donio je

PRAVILNIK
o radu Komisije za reviziju rezultata testova usaglašenosti rada 
proizvodnih objekata na elektroprijenosnoj mreži

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje rad Komisije za reviziju rezultata testova usaglašenosti rada proizvodnih objekata na elektroprijenosnoj mreži BiH kao i procedure koje prethode radu Komisije za reviziju.

  • Pravilnik o radu Komisije za reviziju rezultata testova usklađenosti rada proizvodnih objekata na elektroprijenosnoj  mreži
    (Preuzmite dokument)