PLAN OBRANE ESS

U skladu sa Zakonom o osnivanju Neovisnog operatora Sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini, Mrežnim kodeksom, tehničkim preporukama ENTSO - E Operativnog priručnika i procedurama, preporukama i pravilima ENTSO-E - Regionalne grupe kontinentalna Europa (RG CE) za planove obrane u sinhronoj oblasti kontinentalne Europe, Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini zajedno sa Elektroprijenosom BiH je uradio Plan obrane elektroenergetskog sustava Bosne i Hercegovine od velikih poremećaja.
Ovaj dokument je izrađen uz suradnju sa Eleketroprivredom BiH, Elektroprivredom Republike Srpske i Elektroprivredom Hrvatske Zajednice Herceg Bosne.


Plan obrane elektroenergetskog sustava Bosne i Hercegovine od velikih poremećaja: