LEGISLATIVA EU

Direktiva 2003/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26.06.2003. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije
(Preuzmite dokument)


Direktiva 2003/55/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 26.06.2003. o zajedničkim pravilima unutarnjeg tržišta prirodnog gasa
(Preuzmite dokument)


Propis 1228/2003/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 26.06.2003. o uvjetima pristupa mreži za prekograničnu trgovinu električne energije
(Preuzmite dokument)


Aneks 1228/2003/EC

(Preuzmite dokument)


Direktiva Vijeća Europske zajednice 85/337/EEC od 27.06.1985. o ocjeni uticaja javnih i privatnih projekata na okoliš, sa amandmanima

(Preuzmite dokument na engleskom jeziku)


Direktiva 2001/80/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 23.10. 2001. o ograničenju emisije zagađivača zraka iz velikih termoelektrana (≥ 50MW); implementacija do 31.12.2017. 

(Preuzmite dokument na engleskom jeziku)


Član 4(2) Direktive Vijeća Europske zajednice 79/409/EEC od 02.04.1979 o zaštiti ptica; implementacija - stupanjem na snagu

(Preuzmite dokument na engleskom jeziku)


Direktiva 2001/77/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27.09. 2001. o promociji električne energije proizvedene korištenjem obnovljivih izvora na unutarnjem tržištu
(Preuzmite dokument)


Direktiva 2003/30/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 8.05.2003. o promociji korištenja bio-goriva ili drugih obnovljivih goriva u transportu 
(Preuzmite dokument na engleskom jeziku)


Ugovor o uspostavi Energetske zajednice

(Preuzmite dokument)