ORGANIZACIJA

Organizaciona šema NOSBiH-a je prikazana na slici: