UPRAVLJANJE SISTEMOM U REALNOM VREMENU

Djelokrug rada i aktivnosti organizacijske jedinice Upravljanje sistemom u realnom vremenu su: 

  • Vođenje i upravljanje EE sistemom BiH.
  • Unutardnevne izmjene i dopune dnevnog rasporeda.
  • Dodjela prekograničnih ATC-a.
  • Razmjena podataka u toku realizacije dnevnog rasporeda (dnevni izvještaji).
  • Planirana i neplanirana isključenja i radovi.
  • Angažovanje pomoćnih usluga (sekundarne i tercijarne regulacije).
  • Stavljanje u pogon elemenata prenosne mreže i/ili proizvodnih jedinica nakon ispada.
  • Sanacija parcijalnih raspada i totalnih raspada EE sistema.
  • Praćenje stanja sistema unutar ENTSO-E, kao i slanje informacija i poruka o stanju EE sistema BiH putem EAS-a.