TRŽIŠNA PRAVILA

U skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Zakonu o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u BiH, te Licenci Nezavisnog operatora sistema u BiH, NOSBiH je obavezan predložiti Tržišna pravila DERKu koji ih odobrava. Tržišna pravila treba da omoguće tranziciju od trenutnih procesa i tehničke opremljenosti svih učesnika na tržištu ka razvijenijem tržišnom dizajnu, a u skladu sa tehničkim mogućnostima učesnika na tržištu.
(Preuzmite dokument)