TESTOVI USAGLAŠENOSTI

Na osnovu članova 13. i 33. j) Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 35/04), člana 25. Statuta Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini te u skladu sa ENTSO-E pravilima i preporukama, generalni direktor Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, donio je

PRAVILNIK
o radu Komisije za reviziju rezultata testova usaglašenosti rada 
proizvodnih objekata na elektroprijenosnoj mreži

Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje rad Komisije za reviziju rezultata testova usaglašenosti rada proizvodnih objekata na elektroprijenosnoj mreži BiH kao i procedure koje prethode radu Komisije za reviziju.

  • Pravilnik o radu Komisije za reviziju rezultata testova usaglašenosti rada proizvodnih objekata na elektroprenosnoj  mreži
    (Preuzmite dokument)