PLAN ODBRANE EES

U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora Sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini, Mrežnim kodeksom, tehničkim preporukama ENTSO - E Operativnog priručnika i procedurama, preporukama i pravilima ENTSO-E - Regionalne grupe kontinentalna Evropa (RG CE) za planove odbrane u sinhronoj oblasti kontinentalne Evrope, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini zajedno sa Elektroprenosom BiH je uradio Plan odbrane elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine od velikih poremećaja.
Ovaj dokument je izrađen uz saradnju sa Eleketroprivredom BiH, Elektroprivredom Republike Srpske i Elektroprivredom Hrvatske Zajednice Herceg Bosne.


Plan odbrane elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine od velikih poremećaja: