OPERATIVNO PLANIRANJE

Služba operativnog planiranja priprema podatke za SEE CAO potrebne pri organizaciji godišnjih, mjesečnih i dnevnih aukcija za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granicama BiH sa Crnom Gorom i Hrvatskom; organizuje dnevne aukcije za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granici BiH i Srbije; upravlja procesom nominacije dnevnih rasporeda tržišnih učesnika i procesom nominacija ponuda za pružanje pomoćnih usluga u vremenskom okviru D-1. 

Kroz process nominacije dnevnih rasporeda prikuplja podatke o prognoziranoj potrošnji, podatke iz planova proizvodnje, planirane programe razmjena tržišnih učesnika unutar kontrolnog područja NOSBiH-a i planove prekograničnih razmjena. Nominirane prekogranične planove razmjena provjerava i usaglašava sa susjednim operatorima sistema te sa koordinatorom bloka, a zatim izrađuje zbirni dnevni raspored za kontrolno područje NOSBiH-a; vrši izradu modela za proračun zagušenja, za dan unaprijed te  proračun slobodnih prekograničnih prijenosnih kapaciteta za unutardnevnu dodjelu. Nakon izrade zbirnog dnevnog rasporeda provjerava ispravnost nominiranih ponuda za pružanje pomoćnih usluga i izrađuje listu pomoćnih usluga za dan unaprijed. 

Služba operativnog planiranja, takođe, izrađuje godišnje, mjesečne i sedmične planove zastoja elemenata EE sistema BiH, aktivno učestvuje u usaglašavanju zastoja elemenata EE sistema SHB bloka i SEE regiona te izrađuje Bilans električne energije na mreži prijenosa. 

Osim toga, u Službi operativnog planiranja obavljaju se analize i optimizacije rada EES-a, kao što su kratkoročne analize rada EES-a u cilju povećanja sigurnosti i osiguranja potrebnih uslova, analize poremećaja u radu sistema (visoki naponi, preopterećenja dalekovoda, itd.) i davanje potrebnih rješenja. Prikupljaju se podaci o elementima EES-a, pripremaju se modeli za prognozu zagušenja, kao i modeli regionalne mreže koji se prave u koordinaciji sa susjednim operatorima. Na osnovu njih se obavljaju proračuni prekograničnih (NTC) prijenosnih kapaciteta koji se zatim i objavljuju.