LEGISLATIVA EU

Direktiva 2003/54/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 26.06.2003. o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije
(Preuzmite dokument)


Direktiva 2003/55/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 26.06.2003. o zajedničkim pravilima unutrašnjeg tržišta prirodnog gasa
(Preuzmite dokument)


Propis 1228/2003/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 26.06.2003. o uvslovima pristupa mreži za prekograničnu trgovinu električne energije
(Preuzmite dokument)


Aneks 1228/2003/EC
(Preuzmite dokument)


Direktiva Vijeća Evropske zajednice 85/337/EEC od 27.06.1985. o ocjeni uticaja javnih i privatnih projekata na okoliš, sa amandmanima
(Preuzmite dokument na engleskom jeziku)


Direktiva 2001/80/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 23.10. 2001. o ograničenju emisije zagađivača zraka iz velikih termoelektrana (≥ 50MW); implementacija do 31.12.2017. 
(Preuzmite dokument na engleskom jeziku)


Član 4(2) Direktive Vijeća Evropske zajednice 79/409/EEC od 02.04.1979 o zaštiti ptica; implementacija - stupanjem na snagu
(Preuzmite dokument na engleskom jeziku)


Direktiva 2001/77/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 27.09. 2001. o promociji električne energije proizvedene korištenjem obnovljivih izvora na unutrašnjem tržištu
(Preuzmite dokument)


Direktiva 2003/30/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 8.05.2003. o promociji korištenja bio-goriva ili drugih obnovljivih goriva u transportu 
(Preuzmite dokument na engleskom jeziku)


Ugovor o uspostavi Energetske zajednice
(Preuzmite dokument)