ТРЖИШНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Дјелатности које се обављају унутар организационе јединице Служба за тржишне операције:

 • Регистрација тржишних учесника и балансно одговорних страна (БОС).
 • Додјељиване ЕИЦ кодова тржишним учесницима.
 • Регистрација тржишних учесника за учешће на аукцијама за додјелу прекограничних преносних капацитета.
 • Усаглашавање обрачунатих нежељених одступања регулационог подручја  БиХ и компензационих програма  са координатором блока.
 • Обрачун дебаланса балансно одговорних страна (БОС) и расподјела компензација на БОС-ове.
 • Обрачун  помоћних услуга.
 • Израда извјештаја о унутрашњој и прекограничној трговини.
 • Израда мјесечних и  годишњих извјештаја о токовима на преносној мрежи.
 • Израда извјештаја о величинама енергије и вршних оптерећења за компаније  које преузимају електричну енергију са преносне мреже.
 • Израда финансијског извјештаја са обавезама за сваког тржишног учесника који је учествовао на аукцијама за додјелу прекограничних преносних капацитета  које је организовао НОСБиХ.


У Служби за тржишне операције се свакодневно обављају  и слиједеће активности:

 • Усаглашавање и размјена података на међудржавним далеководима са сусједним операторима система.
 • Израда дневниих извјештаја о оствареној производњи, размјени и  потрошњи.
 • Обрачун дебаланса БОС-ова.
 • Израда извјештаја о помоћним услугама. 


Служба за тржишне операције је задужена и за вођење, објављивање те ажурирање слиједећих регистара: 

 • Регистар тржишних учесника и  БОС-ова.
 • Регистар тржишних учесника који имају право учешћа на додјелама прекограничних преносниих капацитета које су у надлежности НОСБиХ-а. 


У оквиру Службе за тржишне операције налази се Обрачунска база података, систем за даљинско очитање бројила (АМР систем) и апликација за достављање уговора (
Contract Notifications).